O projekcie

Wysokość dotacji na działalność gospodarczą –  max. 24 000,00 zł

Wysokość finansowego wsparcia pomostowego – max. 2000,00 zł przez
pierwszych 6 miesięcy oraz 1000,00 zł w kolejnym półroczu prowadzenia
działalności

Projekt „72 nowe firmy” jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizowany jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Wartość projektu to 3 797 212,60 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 227 630,71 zł.

Cel projektu:

Utworzenie do końca marca 2018 roku 72 trwałych mikroprzedsiębiorstw (które przetrwają co najmniej 12 miesięcy) przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Do procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 120  kandydatów, którzy otrzymają najwyższą punktację za formularz rekrutacyjny. Kandydaci zostaną poddani diagnozie  predyspozycji i ocenie motywacji na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym.
Z powyższej grupy 84 osoby (50 kobiet i 34 mężczyzn) wezmą udział w szkoleniu i doradztwie przygotowującym do otwarcia i prowadzenia działalności, w tym także na temat przygotowania biznesplanu. Finalnie 72 uczestników otrzyma dotację na otwarcie działalności oraz wsparcie pomostowe.